Chủ nhật, Ngày: 03/03/2024

Thống kê truy cập

968.506

: 1.216

Thông tin bản quyền

STT

Tên văn bản

 1.  

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 do Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ban hành ngày 29/11/2005

 1.  

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/09/2009

 1.  

Thông tư số 14/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

 1.  

Thông tư số 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

 1.  

Quyết định số 2306/QĐ-BKHCM của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 1.  

CÔNG BÁO/Số 703+704 Văn bản pháp luật khác Văn bản hợp nhất - Bộ Khoa học và Công nghệ

 1.  

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

 1.  

Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

 1.  

Nghị quyết số 91/NQ-CP của Chính phủ về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

 1.  

CÔNG BÁO/Số 361+362 Văn bản hợp nhất - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 1.  

Nghị Định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 1.  

Quyết định số 88/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 1.  

Thông tư số 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

 1.  

CÔNG BÁO/Số 949+950 Phần văn bản khác Văn bản hợp nhất

 1.  

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

 1.  

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan