Chủ nhật, Ngày: 16/05/2021

Thống kê truy cập

283.801

: 6.205

Hướng dẫn cần thiết

►► Video giới thiệu Thư viện: Tiếng ViệtTiếng Anh

  1. Đăng ký tài khoản Thư viện
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản Thư viện
  3. Dịch vụ thông tin
  4. Hướng dẫn sử dụng các CSDL điện tử mua quyền truy cập
  5. Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu môn học
  6. Hướng dẫn tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC), gia hạn và đặt trước tài liệu
  7. Hướng dẫn sử dụng phòng học nhóm
  8. Hướng dẫn sao chụp tài liệu
  9. Hướng dẫn truy cập internet
  10. Hướng dẫn sử dụng các phòng đọc của Thư viện