Thứ năm, Ngày: 18/04/2024

Thống kê truy cập

1.004.208

: 15.241

Hướng dẫn

Thư viện cung cấp cho bạn đọc hệ thống các tài liệu hướng dẫn nhằm giúp sử dụng Thư viện, các dịch vụ tiện ích một cách thành thạo; hướng dẫn khai thác tài nguyên thông tin trong các cơ sở dữ liệu; cung cấp các tài liệu, công cụ hỗ trợ cho người tham gia nghiên cứu khoa học.

  1. Tờ rơi giới thiệu Thư viện
  2. Hướng dẫn cần thiết
  3. Bộ hướng dẫn theo chủ đề
  4. Bộ hướng dẫn nghiên cứu
  5. Thông tin bản quyền
  6. Lưu chiểu tài liệu