Chủ nhật, Ngày: 16/05/2021

Thống kê truy cập

283.782

: 6.186

Cơ sở dữ liệu điện tử

Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM hiện có nguồn tài nguyên điện tử phong phú, đa dạng. Nguồn tài nguyên điện tử của Thư viện bao gồm tài liệu điện tử/ tài liệu số nội sinh, các cơ sở dữ liệu điện tử mua quyền truy cập, các cơ sở dữ liệu điện tử miễn phí.

►► Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử/ tài liệu số nội sinh

1. CSDL tài liệu điện tử trên trang OPAC

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

►► Cơ sở dữ liệu mua quyền truy cập

♦ Sách điện tử

​​​1. Elsevier-eLibrary

2. Springer Link

3. Ebook chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn sử dụng CSDL Elservier-eLibrary

- Hướng dẫn sử dụng CSDL Springer Link

- Hướng dẫn sử dụng CSDL ebook chuyên ngành RHM

♦ Tạp chí điện tử

4. OVID

5. Karger Journal

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn sử dụng CSDL OVID

- Hướng dẫn sử dụng CSDL Karger Journal

♦ CSDL tổng hợp

6. Uptodate

7. Research4Life

8. CESTI

9. VISTA/ NASATI

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn sử dụng CSDL Uptodate

- Hướng dẫn sử dụng CSDL Research4Life

- Hướng dẫn sử dụng CSDL CESTI

- Hướng dẫn sử dụng CSDL VISTA/ NASATI

♦ CSDL hỗ trợ nghiên cứu

10. iThenticate

Tài liệu hướng dẫn sử dung:

- Hướng dẫn sử dụng CSDL iThenticate