Thứ hai, Ngày: 27/05/2024

Thống kê truy cập

1.026.546

: 15.442

STT

Họ và tên

Vị trí việc làm

Nội dung công việc

1

TS.BS. Nguyễn Thu Tịnh

Trưởng Thư viện

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính:

- Quản lý chung các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển Thư viện dài hạn, trung hạn và ngắn hạn;

- Điều khiển, giám sát các hoạt động hỗ trợ giảng dạy/ học tập/ nghiên cứu khoa học, marketting, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng và tài chính Thư viện;

- Tổ chức, quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Lập kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng khác cho nhân viên Thư viện. Xây dựng đội ngũ kế thừa quản lý Thư viện;

- Thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường;

- Báo cáo định kỳ hoạt động Thư viện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc được phân công.

2

CN. Trần Thị Nghĩ Vân

Chuyên viên Thư viện - Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính:

- Phụ trách chung công tác nghiệp vụ Thư viện;

- Tổng hợp số liệu của Tổ Nghiệp vụ theo tháng, năm;

- Tham gia thực hiện bổ sung tài liệu từ nguồn mua theo yêu cầu của khoa Y;

- Thực hiện xử lý kỹ thuật luận văn, luận án, khóa luận đề tài KHCN; biên mục hồi cố, chỉnh sửa dữ liệu biên mục LV, LA, khóa luận, đề tài KHCN;

- Lập kế hoạch xây dựng các bộ sưu tập tài liệu số, tài liệu điện tử theo chuyên đề;

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện đào tạo, tập huấn người sử dụng Thư viện định kỳ hoặc theo chuyên đề;

- Phụ trách chung công tác kiểm kê, thanh lọc tài liệu Thư viện;

- Phụ trách chung công tác khảo sát người sử dụng Thư viện;

- Thực hiện bảo quản luận văn, luận án, khóa luận, đề tài KH&CN bị hư hỏng, cũ nát.

♦ Công việc phụ:

- Phối hợp với nhân viên phụ trách Thư viện số xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu số, tài liệu điện tử phục vụ cho khoa Y;

- Tham gia tiếp nhận tài liệu lưu chiểu được nộp về Thư viện;

- Tham gia biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin (nếu có);

- Tham gia soạn, biên tập tin, bài viết liên quan đến hoạt động Thư viện để đăng lên trang thông tin điện tử Thư viện;

- Tham gia trực ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở chính;

- Phụ trách công tác hướng dẫn sinh viên thực tập tại cơ sở chính;

► Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện.

3

CN. Nguyễn Thị Khuyên

Thư viện viên - Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Thông tin

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính

- Phụ trách chung hoạt động phục vụ, dịch vụ của Thư viện;

- Phụ trách công tác tổ chức, sắp xếp, quản lý kho tài liệu Thư viện;

- Tham gia phục vụ Quầy Lưu hành tại phòng đọc cơ sở chính;

- Tổng hợp số liệu của Tổ Dịch vụ Thông tin theo tháng, năm;

- Thực hiện tư vấn tại chỗ hoặc online cho bạn đọc có nhu cầu;

♦ Công việc phụ

- Tham gia thực hiện các kế hoạch kiêm kê, thanh lọc tài liệu Thư viện của Tổ Nghiệp vụ;

- Tham gia tiếp nhận yêu cầu tìm tin từ bạn đọc;

- Tham gia tiếp nhận tài liệu tài liệu lưu chiểu;

- Tham gia đào tạo, tập huấn người sử dụng Thư viện;

- Tham gia soạn, biên tập tin, bài viết liên quan đến hoạt động Thư viện để đăng lên trang thông tin điện tử Thư viện;

► Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

♦ Công việc chính

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện

- Tổ phó Tổ Công đoàn Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Thư viện.

4

CN. Lê Thanh Tâm

Chuyên viên CNTT

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính

- Lập kế hoạch, thực hiện mua sắm, sửa chữa, quản trị cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, phần mềm, trang thông tin điện tử Thư viện;

- Thực hiện kiểm kê, thanh lý, bảo trì tài sản, trang thiết bị Thư viện định kỳ theo quy định của Nhà trường và pháp luật;

- Quản lý, bảo trì mạng Internet;

- Quản trị, lưu thông các cơ sở dữ liệu/ bộ sưu tập tài liệu số, tài liệu điện tử của Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Đề xuất ứng dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu, điều kiện của đơn vị;

- Chuẩn bị các trang thiết bị, mạng internet phục vụ các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn của Thư viện;

► Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

♦ Công việc chính

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Thư viện và Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

5

CN. Nguyễn Thanh Sang

Chuyên viên CNTT

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính

- Bảo trì hệ thống máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin; quản lý truy cập internet;

- Xây dựng, quản trị dữ liệu người dùng trên phần mềm quản lý Thư viện;

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu/ bộ sưu tập tài liệu số, tài liệu điện tử của Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Chuẩn bị các trang thiết bị, mạng internet phục vụ các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn của Thư viện;

► Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

♦ Công việc chính

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Thư viện và Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

6

CN. Diệp Thị Diễm Phúc

Chuyên viên CNTT

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính

- Quản lý, tổ chức phục vụ tài liệu đa phương tiện;

- Truyền thông, tiếp nhận, thực hiện, báo cáo theo định kỳ về dịch vụ tìm tin theo yêu cầu;

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu/ bộ sưu tập tài liệu số, tài liệu điện tử của Thư viện;

- Tham gia phục vụ Quầy Lưu hành;

♦ Công việc phụ

- Tham gia thực hiện các kế hoạch kiêm kê, thanh lọc tài liệu Thư viện của Tổ Nghiệp vụ;

- Tham gia tiếp nhận tài liệu lưu chiểu được nộp về Thư viện;

- Tham gia thực hiện đào tạo, tập huấn người sử dụng Thư viện theo lịch được phân công;

► Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

♦ Công việc chính

- Thực hiện chấm công, thanh toán tiền làm ngoài giờ cho viên chức, người lao động Thư viện;

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện.

♦ Công việc phụ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Thư viện và Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Thông tin.

7

CN. Trần Thị Tuyết Nga

Thư viện viên

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính

- Thực hiện bổ sung định kỳ tạp chí in cho Thư viện; tham gia các kế hoạch bổ sung theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ;

- Thực hiện xử lý kỹ thuật  báo, tạp chí in và các loại tài liệu khác mới nhập về Thư viện; biên mục hồi cố, chỉnh sửa dữ liệu biên mục báo, tạp chí in;

- Tham gia xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu bài trích báo, tạp chí; biên soạn tổng mục lục tạp chí;

- Thực hiện bảo quản báo, tạp chí bị hư hỏng, cũ nát;

- Biên soạn thông báo tạp chí mới hằng tháng/ năm;

- Thực hiện tiếp nhận báo, tạp chí trao đổi, tặng biếu cho Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Tham gia thực hiện các kế hoạch kiểm kê, thanh lọc tài liệu Thư viện tại kho báo, tạp chí;

- Lập kế hoạch/ tham gia thực hiện đào tạo, tập huấn người sử dụng Thư viện theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ;

- Lựa chọn, bàn giao tạp chí cần số hóa cho nhân viên phụ trách Thư viện số;

- Tham gia tiếp nhận tài liệu lưu chiểu được nộp về Thư viện;

- Tham gia trực ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở chính;

► Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

♦ Công việc chính

- Tổ trưởng Tổ Công đoàn Thư viện;

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Quản lý công văn đến, đi của Thư viện;

- Liên hệ với các đơn vị trong và ngoài trường;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Thư viện và Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ

8

CN. Huỳnh Thị Ngọc Hà

Thư viện viên

► Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

♦ Công việc chính

- Tham gia thực hiện các kế hoạch bổ sung tài liệu từ nguồn mua theo yêu cầu của khoa Răng Hàm Mặt và khoa Y tế Công cộng;

- Phối hợp với nhân viên phụ trách Thư viện số xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu số, tài liệu điện tử của sách phục vụ cho khoa Răng Hàm Mặt và khoa Y tế Công cộng;

- Thực hiện xử lý kỹ thuật  sách in, sách điện tử mới nhập về Thư viện; biên mục hồi cố, chỉnh sửa dữ liệu biên mục sách in, sách điện tử;

- Thực hiện bảo quản sách bị hư hỏng, cũ nát;

- Biên soạn thông báo sách mới hằng tháng/ năm;

- Thực hiện tiếp nhận sách trao đổi, tặng biếu cho Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Tham gia thực hiện các kế hoạch kiêm kê, thanh lọc tài liệu Thư viện tại kho sách;

- Thực hiện tiếp nhận tài liệu nộp lưu chiểu về Thư viện;

- Lập kế hoạch/ tham gia thực hiện đào tạo, tập huấn người sử dụng Thư viện theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ;

- Tham gia trực ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở chính;

► Nhóm công việc hỗ trợ,  phục vụ

♦ Công việc chính

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Thư viện;

♦ Công việc phụ

- Tiếp nhận, quản lý văn phòng phẩm tại Thư viện;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Thư viện và Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.