Dữ liệu biên mục
Trần, Diệp Tuấn, PGS.TS.BS
        Đạo đức y học / Trần Diệp Tuấn chủ biên. - Thành phố Hồ Chí Minh : Y học, 2020. - 189 tr. : minh họa ; 27 cm.
        Trong trang tên sách ghi: GS.TS. Trương Phi Hùng, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, ... và những người khác (tham gia biên soạn)
        Sau mỗi phần có Danh mục tài liệu tham khảo và câu hỏi lượng giá

        Nội dung: Chương 1: Lịch sử đạo đức và đạo đức y học -- Chương 2: Các nguyên lý cơ bản của y đức -- Chương 3: Mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân -- Chương 4: Mối quan hệ thầy thuốc - đồng nghiệp -- Chương 5: Mối quan hệ thầy thuốc cộng đồng -- Chương 6: Y đức trong nghiên cứu y sinh học

        ISBN
        
1. Ethics -- textbook.
I. Đỗ, Văn DũngTrương, PGS., biên sọan. II. Trương, Phi Hùng, GS., biên sọan. III. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Y đức - Xã hội học. IV. Nhan đề

Số định danh : W 50 TRÂ 2020

Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101020427
DHYD: Kho Mượn về nhà [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101021687-95
  • Số bản: 10
  • Số bản rỗi: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn