Dữ liệu biên mục
Netter, Frank H. (Frank Henry), 1906-1991, author
        Atlas Giải phẫu người / Frank H. Netter ; Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu dịch. - In lần thứ 2 theo ấn bản lần thứ 7 của Nhà xuất bản Elsevier, có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội ; Edinburgh : Hồng Đức ; Elsevier, 2020. - 734 tr. (trang không đánh số) : ảnh màu ; 28 cm.
        Dịch từ cuốn Atlas of Human anatomy, ấn bản 7, tác giả Frank H. Netter
        Gồm thư mục tham khảo (3 tr.), bảng đối chiếu Thuật ngữ Anh - Việt (56 tr.) và bảng đối chiếu Thuật ngữ Việt - Anh (55 tr.)

        Tóm tắt: Gồm 514 trang hình vẽ màu chi tiết giải phẫu người qua các phần: đầu và cổ; lưng và tuỷ gai; ngực; bụng; chậu và đáy chậu; chi trên; chi dưới

        Nội dung: Phần 1. Giới thiệu -- Phần 2. Đầu và cổ -- Phần 3. Lưng và tủy gai -- Phần 4. Ngực -- Phần 5. Bụng -- Phần 6. Chậu và đáy chậu -- Phần 7. Chi trên -- Phần 8. Chi dưới

        ISBN
        
1. Anatomy -- Atlas.
I. Nguyễn, Quang Quyền, GS.TS., 1934-1997, dịch. II. Phạm, Đăng Diệu, PGS.TS.BS., dịch. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Atlas of human anatomy
Human anatomy
Giải phẫu người

Số định danh : QS 17 NET 2020

Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho đọc tại chỗ [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101022229-32
DHYD: Kho Mượn về nhà [ Rỗi ]  Sơ đồ
0101022233-8
  • Số bản: 10
  • Số bản rỗi: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn