Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Ước Nguyện
        Khảo sát tần suất biến thể c.1905+1GA gen DPYD người trưởng thành bằng phương pháp Real-time PCR high resolution melting / Nguyễn Ước Nguyện. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2023. . - 99 tr. : minh họa ; 30 cm + 01 file (.pdf).

        Luận văn ( Thạc sĩ Kỹ thuật Y học ) -- Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2023.
        Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học -- Mã số: 87.20.601
        Mặt sau các tờ để trắng.
        Gồm thư mục tham khảo. 88

I. Nhan đề
Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho luận văn     Sơ đồ
0109014417
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập