Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Ngọc Phương Thảo
        Nghiên cứu tình hình và hành vi tự ý sử dụng thuốc ảnh hưởng đến mật độ xương và các yếu tố liên quan ở người dân trên 50 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023 / Nguyễn Ngọc Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2023. . - 75 tr. : minh họa ; 30 cm + 01 file (.pdf).

        Luận văn ( Thạc sĩ Dược học ) -- Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2023
        Chuyên ngành: Dược lý và Dược lâm sàng -- Mã số: 87.20.205
        Mặt sau các tờ để trắng.
        Gồm thư mục tham khảo. 138

I. Nhan đề
Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho luận văn     Sơ đồ
0109014416
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập