Dữ liệu biên mục
Phạm, Công Hiệp
        Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân lao vú / Phạm Công Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2023. . - 90 tr. : minh họa ; 30 cm + 01 file (.pdf).

        Luận văn ( Chuyên khoa cấp II ) -- Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2023
        Chuyên ngành: Lao -- Mã số: CK 62.72.24.01
        Mặt sau các tờ để trắng.
        Gồm thư mục tham khảo. 82

I. Nhan đề
Dữ liệu xếp giá   
DHYD: Kho luận văn     Sơ đồ
0109014421
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập