Chủ nhật, Ngày: 14/07/2024

Thống kê truy cập

1.039.060

: 3.275

Trích dẫn tài liệu

Kể từ 01/06/2022, cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong thuyết minh đề cương nghiên cứu, chuyên đề, tiểu luận, đề án, luận văn, luận án tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn dựa theo chuẩn AMA (American Medical Association, 11th edition) của Hội Y khoa Hoa Kỳ (American Medical Association). Việc trích dẫn phải tuân thủ theo hướng dẫn để chuẩn hóa và thống nhất trong ĐHYD TP.HCM.

1. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong đề cương nghiên cứu, luận văn, luận án, khóa luận, bài báo, báo cáo chuyên đề ....

- Trích dẫn tham khảo có ý nghĩa quan trọng đối với báo cáo nghiên cứu khoa học (làm tăng giá trị đề tài nghiên cứu nhờ có đối chiếu, tham khảo, so sánh,... với các nguồn tài liệu từ bên ngoài, thể hiện rõ nguồn gốc các thông tin thu thập được) và với người viết báo cáo (phát triển năng lực nghiên cứu, chọn lọc những thông tin có chất lượng, tăng khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin, tránh đạo văn...).

- Nguồn trích dẫn phải được ghi nhận ngay khi thông tin được sử dụng. Nguồn trích dẫn có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối một câu, cuối một đoạn văn hay cuối một trích dẫn trực tiếp (ví dụ hình vẽ, sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn).

2. Các hình thức và nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo

2.1. Hình thức trích dẫn

- Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép” số TLTK được in nhỏ và cao hơn ngay sau nội dung trích dẫn. Không nên dùng quá nhiều cách trích dẫn trực tiếp vì làm bài viết của chính mình mất đi bản chất gốc.

- Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thực với nội dung của bài gốc. Cần trích dẫn tài liệu ngay cuối nội dung trích dẫn.

- Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác. Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

2.2. Một số nguyên tắc về trích dẫn tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, bàn luận. Phần giả thuyết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận không sử dụng tài liệu tham khảo.

- Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.

- Nguồn trích dẫn phải được ghi nhận ngay khi thông tin được sử dụng. Nguồn trích dẫn có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối một câu, cuối một đoạn văn hay cuối một trích dẫn trực tiếp (ví dụ hình vẽ, sơ đồ, công thức, một đoạn nguyên văn).

- Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng, ví dụ 5,17,91

- Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì báo cáo không được duyệt để bảo vệ. 

- Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả khi trích dẫn trong bài viết và trong danh sách tài liệu tham khảo.

- Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại.

- Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Chỉ trích dẫn khi người viết phải có tài liệu đó trong tay và đã đọc tài liệu đó. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan hoặc những kiến thức đã trở nên phổ thông.

- Khi một thông tin có nhiều người nói đến thì nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo có chất lượng tốt nhất.

3. Xây dựng và cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo

- Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong báo cáo, luận văn, luận án,... không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp...Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số (đã được xác định trong danh mục tài liệu tham khảo), không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Không nên dùng luận văn, luận án, bài viết trên website và hạn chế ghi chung chung tên sách giáo khoa làm tài liệu tham khảo.

Loại công trình

Ví dụ về cách viết tài liệu tham khảo

Print Journal Article
Author AA. Title of article. Abbreviated Title of Journal. Year of publication; volume(issue):page numbers.

 

Họ tên tác giả viết đầy đủ đối với tên người Việt Nam. Tên bài báo. Tên tạp chí (in nghiêng). Năm xuất bản; số ấn bản (phụ bản):trang.

 

 

Nếu bài báo có nhiều hơn 6 tác giả, ghi tên 3 tác giả đầu và cộng sự (et al-tiếng Anh)

 

 

 

 

 

Online Journal Article
Author AA. Title of article. Abbreviated Title ofJournal. Year of publication;volume(issue):page
numbers/article number. DOI.

 

 

Nếu không có số DOI, sử dụng format:
Author AA. Title of article. Abbreviated Title of Journal. Year of publication;volume(issue):page
numbers/article number. Accessed date.URL.

* Công bố khoa học bản in:

Huang W, Lee SL, Lu LX. Mechanistic approaches to predicting oral drug absorption. AAPS J. 2009;11(2):217-224.
 

Võ Đoàn Trung, Phạm Ngọc Hoa, Trần Thị Mai Thùy. Giá trị của cộng hưởng từ 3 Tesla trong chẩn đoán rách sụn viền khớp vai. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2020; 24(2):65-70

 

*Công bố khoa học bản in, có trên 3 tác giả

Harrison JJ, Wang J, Cervenko J, et al. Pilot study of a pharmaceutical care intervention in an outpatient lung transplant clinic. Clin Transplant. 2012; 26(2):E149-157.

 

 

*Công bố khoa học phiên bản online, có số DOI:
Huang W, Lee SL, Lu LX. Mechanistic approaches to predicting oral drug absorption. AAPS J. 2009;11(2):217-224.doi: 10.1208/s12248-009-9098-z

 

* Công bố khoa học bản online, không có số trang và DOI

Al-Achi A, Kanade AY. Determining sucrose concentration in syrups by pharmaceutical methods. Clin Pharmacol Biopharm.2019;8(1):188. April 4, 2020. https://www.omicsonline.org/open-access/determining sucrose-concentration-in-syrups-by-pharmaceutical-methods-108674.html

Trích dẫn toàn bộ quyển sách
Author AA or Editor AA, ed. Book Title. Edition number (only include if beyond first). Publisher name; year of publication.

 

Tên tác giả hoặc tên chủ biên. Tên sách. Ấn bản số mấy. Nhà xuất bản; năm xuất bản.

*1 tác giả/chủ biên
Dorland WAN. Dorland’s illustrated medical dictionary. 31st ed. Saunders Elsevier; 2007.
 

 

*8 tác giả/chủ biên
Alldredge BK, Corelli RL, Ernst ME, et al., eds. Koda-Kimble and young’s applied therapeutics: the clinical use of drugs. 10th ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2013.

Chương sách
Author(s) of chapter. Title of Chapter. Editor(s) of chapter, eds. Title of Book. Edition number (only include if beyond first). Publisher name; year of publication.

Tác giả chương sách. Tựa đề chương sách.Chủ biên sách. Tựa sách. Số ấn bản. Tên nhà xuất bản; năm xuất bản

 

Chương sách có 2 tác giả, sách có 3 chủ biên
Relling MV, Giacomini KM. Pharmacogenomics. Brunton LL,Chabner BA, Knollmann BC, eds. Goodman and gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. McGraw-Hill;2011: 145-168.

Sách online
Editors or authors. Title of Book. Edition number (only include if beyond first). Publisher name; year of publication.Date. URL.

 

Tên chủ biên hoặc tên tác giả.Tựa sách.Số ấn bản.Tên nhà xuất bản;năm xuất bản.Ngày truy cập.Đường dẫn URL.

 

DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, eds. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 9th ed.
McGraw-Hill; 2014.April 3,2020
http://accesspharmacy.mhmedical.com/book.aspx?bookid=689

Website
Author(s) (if none is given, use the name of the organization responsible for the site). Title of the specific item cited. Name of the website. Published date. Updated date. Accessed date. URL.
 

Cần lưu ý nơi công bố và ngày cập nhật, nếu không có thì không nên đưa trích dẫn này vào. Luôn phải ghi ngày đăng nhập tìm thấy thông tin website.

 

*Website không có tên tác giả, không có công bố khoa học hoặc ngày cập nhật:

Compound summary for CID 146571: Escitalopram Oxalate.PubChem Compound Database.April 16,2016.https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/146571
 

*Website có tác giả và có thời gian công bố khoa học:
American Heart Association. Is vaping better than smoking? American Heart Association website. Updated October 18,2018.April 15, 2020.
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/quitsmoking-tobacco/is-vaping-safer-than-smoking

Conference presentation (Báo cáo hội nghị)

Author. Title. Type `presented at`: Conference Name; Date Year; Conference Location. `Session` Session. `Accessed` Access Date. URL. Place Published

 

 

Thai TT, Jones MK, Harris LM, Heard RC. The effect of mental health referral on symptoms of depression among HIV positive outpatients in Vietnam: Findings from a three-month follow up study. Oral presentation: Australasian HIV/AIDS Conference, 16th – 18th November 2016, Adelaide, Australia

Government document (Văn bản chính phủ)

Publisher. Volume. Title (). Year: Pages

 

Bộ y tế. Quyết định số 5968/QĐ-BYT. Quyết định về việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. 2021: 1-3

Computer program (Chương trình được dùng để phân tích)

Title. `Version` Version. Publisher; Year. `Accessed` Access Date. URL

 

 

Stata Statistical Software. Version 17. StataCorp; 2021.

Report (Báo cáo)

Author. Title.| `Vol.` Volume.| Type. Department/Division;Year|:Pages|. Series Title.Report Number. Date.Access Date. URL

 

Bộ y tế. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.2020: 3-4. 45/BC-BYT. 15/01/2020  https://vaac.gov.vn/upload/anh-bai-viet/tailieu/bao-cao-2019-gui-vpcp-da-nen.pdf?v=1.0.0

Thesis (Luận văn, luận án)

Author.Title.Thesis Type.University; Year.Access Date. URL

 

Trần Thiện Khiêm. Điều trị u hốc mắt bằng phương pháp mổ vi phẫu qua sọ. Luận án tiến sĩ Y học. Đại học Y Dược TP.HCM.2022.

 

Alder KD.Intracellular Staphylococcus Aureus In Bone And Joint Infections. Medical Doctor thesis.Yale university.2021.22/02/2022. https://elischolar.library.yale.edu/ymtdl/3981