Thứ hai, Ngày: 27/05/2024

Thống kê truy cập

1.026.613

: 15.509

Thư mục chuyên đề "Văn hóa đọc"

PHẦN I: TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

A. SÁCH

1. Sổ tay văn hóa đọc : dành cho sinh viên / Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Văn Vinh, Thái Phan Vàng Anh... [và những người khác]. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 119 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận định: "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn". Việc đọc sẽ càng trở nên quan trọng hơn đối với sinh viên, những người đang học tập và nghiên cứu tại các trường ĐH, cao đẳng hoặc dạy nghề. Trong Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng 2030", vấn đề phát triển văn hóa đọc trong sinh viên cũng được Đảng và Nhà nước rất chú trọng.
Từ sự đúc kết các giá trị tinh thần, thực tiễn và từ kinh nghiệm xây dự án Câu lạc bộ sách thuộc các trường thuộc ĐH Huế và của những người làm công tác thư viện, những giảng viên tâm huyết đã và đang quan tâm, nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên, cuốn Sổ tay Văn hóa đọc (dành cho sinh viên) đã được biên soạn. "Sổ tay Văn hóa đọc" là một sách hướng dẫn giúp sinh viên hiểu hơn về giá trị đọc, nhận thức đọc để tự rèn luyện, xây dựng hành vi đọc, thói quen đọc, nhằm tạo nên các kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả trong quá trình học tập tại trường đại học và rèn luyện khả năng thích ứng tốt với yêu cầu của xã hội trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện (Tiểu luận - bài viết chọn lọc) / Nguyễn Hữu Giới. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2013. - 324 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Trong xã hội loài người từ xưa đến nay, nền văn hóa nào cũng có những công cụ và phương tiện vật chất đặc trưng cho thời đại của mình. Trong số các công cụ và phương tiện vật chất ấy, sách là một sản phẩm diệu kỳ. Nó không những có thể hợp nhất không gian mà còn hợp nhất được cả thời gian: có thể mở một cuốn sách ra để biết được điều người khác đã nói, đã làm cách ta hàng vạn dặm, hay biết được cuộc sống và sinh hoạt của những người đã sống cách ta nhiều thế kỷ trước đây… Sách luôn luôn đóng vai trò là nguồn kiến thức, là phương tiện và là một công cụ để sáng tạo và nhận thức thế giới. Đọc cuốn sách Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện của tác giả Nguyễn Hữu Giới ta sẽ cảm nhận rõ nét hơn về vấn đề này.

3. Tọa đàm các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện : khu vực miền Nam / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Tp. Hồ Chí Minh : [k.n.x.b], 2018. - 201 tr. ; 26 cm.

Tóm tắt: Ngày 15/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng và hình thành thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phát triển phòng trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong con người Việt Nam.
Mục đích của Toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới thư viện trong cả nước đối với việc thúc đẩy phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, đồng thời xác định các tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xây dựng thí điểm mô hình văn hoá đọc trong các thư viện để thực hiện nhiệm vụ trong Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Mặt khác tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và những người hoạt động thực tiễn cùng nhau trao đổi, xác định được các tiêu chí chung, các tiêu chuẩn cụ thể để xây dựng mô hình thư viện hiện đại, thân thiện, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thông qua đó, Bộ còn tổ chức lấy ý kiến về các Tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc trong Thư viện, nhằm khảo sát và thu thập ý kiến của các cán bộ, các nhân viên Thư viện về các tiêu chí đánh giá như: Thư viện có vốn tài liệu phong phú; cán bộ thư viện chuyên nghiệp, có khả năng tổ chức được nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực; thư viện thu hút đông đảo người sử dụng; thư viện có không gian thân thiện, thư viện mở cửa vào thời gian thích hợp với người đọc.

4. Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học) / Nguyễn Đăng Điệp chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. - 222 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hóa đọc và thực trạng đọc văn ở Việt Nam từ đổi mới (1986) đến nay trên cơ sở khảo sát thực địa và tham chiếu những lý thuyết hiện đại liên quan đến văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng. Là bộ phận nhạy cảm của văn hóa, có khả năng sáng tạo nên các giá trị văn hóa, văn học là lĩnh vực thể hiện một cách sâu sắc và nhạy bén những trạng thái tinh thần phong phú của thời đại. Bởi thế, việc tìm hiểu những chuyển biến của đời sống văn học, từ sản xuất (nhà văn và xuất bản) đến tiêu dùng (thị trường và người đọc), từ sáng tạo đến tiếp nhận, là việc làm có ý nghĩa thời sự. Trên cơ sở phân tích, luận giải những chuyển động và thay đổi của đời sống văn học trên cả các khâu, trọng tâm là xuất bản và thực tiễn tiếp nhận mà nhìn thấy những chuyển động, thay đổi của đời sống văn hóa và cấu trúc tinh thần xã hội là định hướng cơ bản của công trình nghiên cứu này. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đầy văn hóa đọc và hình thành xã hội đọc ở nước ta một cách đúng đắn, lành mạnh.

B. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

5. Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ hiện nay : luận án Tiến sĩ : 9.22.90.40 / Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương ; Quách Thu Nguyệt, Lâm Nhân hướng dẫn. - [k.đ. : k.n.x.b.], 2022. - 224 tr. ; 30 cm. + 1 CD-ROM (4 ¾ in.), 1 bản tóm tắt luận án.

Tóm tắt: Đọc là phạm trù hoạt động rất quan trọng đối với đời sống học tập của sinh viên nhưng một bộ phận sinh viên (SV) lười đọc và ngại đọc, do đó nghiên cứu văn hóa đọc sinh viên nói chung hay một đại học nói riêng là rất cần thiết. Bên cạnh đó, thuật ngữ văn hóa đọc còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trước bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu Văn hóa đọc của sinh viên trường đại học Cần Thơ hiện nay qua góc nhìn tính hệ thống của văn hóa để hiểu và lý giải hiện tượng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Cần Thơ (ĐHCT) ở Tây Nam Bộ, là “vùng trũng” giáo dục nhưng ĐHCT lại là một đại học uy tín ở Việt Nam và một lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo đạt chuẩn mực thế giới. 
Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả và lý giải hiện tượng văn hóa đọc của SVĐHCT hiện nay ở phương diện văn hóa nhận thức, văn hóa ứng xử và văn hóa tổ chức việc đọc qua góc nhìn của chính sinh viên, giảng viên và nhà Trường. Qua cách tiếp cận hệ thống, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp nghiên cứu định tính theo hướng tiếp nối để chỉ ra những luận cứ khoa học trả lời mục tiêu nghiên cứu.

C. KỶ YẾU HỘI NGHỊ

6. Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số : Thực trạng và giải pháp : Kỷ yếu Hội nghị. – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. 

Tóm tắt: Nhằm nhận dạng thực trạng, các cơ hội và thách thức trong việc phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển, nhu cầu đọc, xu hướng đọc và các yêu cầu đặt ra đối với các sản phẩm dịch vụ thư viện trong kỷ nguyên số, ngày 28/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số - Thực trạng và giải pháp”.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các tác động tích cực, thuận lợi và những hoạt động mang tính thách thức của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, đến VHĐ nói chung và hoạt động thư viện nói riêng. Với chủ đề xuyên suốt của Hội thảo gắn với thực tế trên, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề: nhận dạng các tác động tích cực, thuận lợi và những hoạt động mang tính thách thức của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông đến VHĐ nói chung, hoạt động thư viện nói riêng; thực trạng vốn tài liệu điện tử/tài liệu số và các dịch vụ phục vụ người sử dụng của thư viện và những giải pháp phát triển VHĐ tại các thư viện; giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động nhằm triển khai kế hoạch của địa phương, Bộ/ngành nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc đã được đặt ra trong Đề án phát triển VHĐ, ... Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm và mô hình hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển VHĐ.

D. BÀI TẠP CHÍ

7. Ảnh hưởng của cảnh quan môi trường đến tâm lý và thói quen đọc sách: Hướng tiếp cận thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện Ngân hàng / Nguyễn Thị Ngọc; Trần Thị Tươi; Lê Văn Binh // Thông tin và Tư liệu - 2021 - Số 2 - tr.13-21. 
Tóm tắt: Thư viện trong các trường đại học là không gian tri thức, nơi chia sẻ và thụ hưởng các giá trị văn hóa nhân loại. Không gian, cảnh quan thư viện ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và thói quen đọc sách của sinh viên Học viện Ngân hàng. Bài viết trình bày tác động của vị trí địa lý, không gian mở, không gian riêng tư, không gian xanh, âm thanh, ánh sáng, màu sắc trang trí,... tác động cảm xúc, sức khỏe và thói quen đọc của sinh viên; nguyên tắc thiết kế là tự chủ tiếp cận, dễ dàng sử dụng, thân thuộc nhưng không nhàm chán; ... Đồng thời, tác giả đưa ra khuyến nghị nhằm tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có của Thư viện, hoàn thiện môi trường cảnh quan, phát triển văn hóa đọc.

8. Biện pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Việt Nam / Vũ Dương Thúy Ngà // Thông tin và Tư liệu. – 2010. – Số 4. – Tr. 17-25. 
Tóm tắt: Đề cập đến bản chất và đòi hỏi khách quan của việc phát triển văn hóa đọc. Phân tích mặt tích cực và hạn chế của văn hóa đọc nước ta. Nêu các giải pháp để phát triển văn hóa đọc cộng đồng.

9. Bước đầu tìm hiểu về việc đọc của người Việt = Reading habits of Vietnamese - A preliminary study / Bùi Văn Trường; Mai An Khang; Mai Thị Việt Thắng // Tâm lý học - 2020 - Số 09 - tr.56 – 67. 
Tóm tắt: Để tìm hiểu thực trạng đọc của người Việt, nghiên cứu được thực hiện năm 2019 trên 338 khách thể qua phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi. Nội dung tập trung vào tìm hiểu số sách mọi người đọc, số tiền dùng để mua sách, các lý do đọc hoặc chưa đọc, tự đánh giá mức độ yêu thích đọc của bản thân và của người Việt Nam và những đề xuất để cải thiện việc đọc của người Việt. Kết quả cho thấy, 45% số người tham gia nghiên cứu đọc từ 3 - 5 cuốn sách/năm; 58% số người bỏ dưới một triệu đồng/năm để mua sách. Mức độ yêu thích việc đọc là 3,27/5 điểm và nhận định chung là người Việt chưa có thói quen đọc sách. Một đề xuất cơ bản để cải thiện việc đọc là phát triển thói quen đọc và kỹ năng đọc cho học sinh từ trường học.

10. Đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động thông tin-thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên tại Trường Đại học Hà Tĩnh = Diversifying the promotion of information - library services to improve students’ reading culture at Ha Tinh University / Trần Dương // Tạp chí Thông tin và Tư liệu - 2018 - Số 5. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc là vấn đề đang được xã hội quan tâm, đặc biệt đối với sinh viên. Trước những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật công nghệ hiện đại, Internet phát triển mạnh mẽ đã tác động đến đời sống, tiếp cận đến các nguồn tin khác nhau và văn hóa đọc của sinh viên. Bài viết trình bày khái quát phương thức đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, như: tổ chức ngày hội đọc sách, thi thuyết trình sách theo chủ đề, diễn đàn sinh viên với văn hóa đọc, hội nghị bạn đọc, tập huấn năng lực thông tin cho người dùng tin, chia sẻ thông tin, tài nguyên thông tin qua thư điện tử.

11. Đặc điểm văn hóa đọc của sinh viên / Nguyễn Chí Trung // Văn hóa nghệ thuật. – 2020. – Số 435. – Tr. 36-39. 
Tóm tắt: Trình bày các quan niệm khác nhau về văn hóa đọc theo các hướng tiếp cận khác nhau. Nêu rõ đặc điểm văn hóa đọc của sinh viên, qua đó làm rõ sự khác biệt trong văn hóa đọc của sinh viên với các đối tượng khác.

12. Đọc và giải pháp chấn hưng văn hoá đọc ở Việt Nam / Vũ Dương Thuý Ngà // Thông tin và tư liệu - 2012 - Số 5 - tr.21-27. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kết quả của cuộc điều tra tình hình đọc sách của người dân thuộc các vùng, miền khác nhau trong cả nước. Nêu rõ mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp điều tra. Trên cơ sở phân tích các kết quả thu được đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc.

13. Giá trị định hướng của văn hóa đọc Viêt Nam / Quang Duy // Nhịp cầu Tri thức - 2021 - Số 1 - tr.55-58. 
Tóm tắt: Tinh thần đọc sách là thái độ, trách nhiệm, suy nghĩ, tình cảm sâu sốc của con người đối với hành động đọc, là ý chí đạt đến thành công, định hướng cho khát vọng chinh phục tri thức. Tinh thần đọc sách là một giá trị văn hóa và hơn thế nữa còn là giá trị định hướng trong hoạt động đọc. Tinh thần đọc sách chỉ được khơi dậy và phát huy có hiệu quả cùng với việc xây dựng xã hội học tập. Việc xây dựng và phát triển xã hội học tập phải dựa vào những con người có tinh thần đọc sách, còn quá trình xây dựng và phát triển xã hội học tập là môi trường để tinh thần đọc sách được củng cố, tăng cường.

14. Giải pháp đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng / Vũ Dương Thúy Ngà // Văn hóa Nghệ thuật. – 2020. – Số 430. – Tr. 49-51. 
Tóm tắt: Ngày 15-3-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đề án) với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn; vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Bài viết điểm lại những kết quả ngành Thư viện đã đạt được và các yêu cầu đặt ra, giải pháp thực hiện để hoàn thành những mục tiêu và chỉ tiêu của đề án.

15. Góp phần nhận diện văn hóa đọc / Nguyễn Thế Dũng // Nghiên cứu Văn hóa. – 2017. – Số 20. – Tr. 101-105. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc là một phạm trù vừa trừu tượng vừa đa nghĩa. Tuy nhiên, việc nhận diện văn hóa đọc của một cá nhân hoặc của một cộng đồng hiện nay còn nhiều quan niệm khác nhau, mỗi quan niệm có một cách tiếp cận riêng. Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra 9 thành tố (mục đích đọc, nội dung đọc, thị hiếu đọc, trình độ đọc, tính tích cực đọc, phương pháp đọc, kỹ năng đọc, thói quen đọc và thái độ đọc) để nhận diện văn hóa đọc, đó cũng là những tiêu chí để đánh giá, uốn nắn, điều chỉnh việc đọc của cá nhân và cộng đồng.

16. Internet và sự thay đổi văn hóa đọc ở Việt Nam // Văn hóa nghệ thuật. – 2015. - Số 370. - Tr.48-52. 
Tóm tắt: Internet là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của loài người, có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bằng khả năng của mình, internet phá vỡ mọi khoảng cách về biên giới, không gian, thời gian. Internet được xem như một kho tàng tri thức của nhân loại, một môi trường giao tiếp rộng lớn, và là một người giúp việc tận tình cho mọi người. Bất kể ai, không kể lứa tuổi, nếu muốn đều có thể tìm kiếm thông tin trong rất nhiều lĩnh vực: Từ đời sống thường nhật đến khoa học công nghệ, từ việc ăn mặc hàng ngày tới các thông tin về chính trị, tôn giáo, từ tin tức trong nước đến thời sự quốc tế….Internet cũng còn nhiều khả năng khác nữa mà con người đang tìm cách khám phá. Sự phủ sóng rộng lớn của interner vào Việt Nam hiện nay cũng mang đến cho xã hội nhiều vấn đề và nhiều bất cập. Một trong những vấn đề đáng quam tâm là văn hóa đọc.

17. Kỹ năng đọc sách, một phương diện quan trọng của văn hóa đọc trong nhà trường đại học / Nguyễn Đình Lâm // Nghiên cứu Văn hóa. – 2017. – Số 21. – Tr. 85-90. 
Tóm tắt: Đọc sách là hoạt động cốt lõi để bồi đắp tri thức, nhân cách của con người. Trong môi trường đại học, đọc sách góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực nói chung, chất lượng đào tạo của nhà trường nói riêng. Từ góc nhìn khoa học, đọc sách không chỉ để lấy thông tin, sự hiểu biết chung cho mỗi cá nhân mà quan trọng hơn, còn nhằm học tập ở các thế hệ đi trước hệ thống phương pháp khoa học để phát triển học thuật, chuyên môn. Bài viết này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân về kỹ năng đọc sách, tài liệu trong môi trường đại học, trong đó tập trung nhấn mạnh kỹ năng đọc để phát triển tư duy phương pháp luận, đóng góp một góc nhìn mới.

18. Library and the reading culture in Vietnam in the digital era = Thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam trong kỷ nguyên số / Nguyễn Hữu Giới // Tạp chí Thông tin và Tư liệu - 2019 - Số 2. 
Tóm tắt: Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện những thay đổi lớn của hoạt động thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong tương lai, phác thảo đôi nét về những thách thức của thư viện nước ta trong kỷ nguyên số, đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi để phát huy vai trò của thư viện Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

19. Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc góp phần nâng cao năng lực tự học của sinh viên trường đại học Hà Tĩnh / Đinh Văn Nam // Khoa học - 2016 - Số 7 - tr.95-108. 
Tóm tắt: Hiện nay, trường Đại học Hà Tĩnh đang thực hiện đào tạo theo mô hình học chế tín chỉ. Theo phương thức đào tạo này, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên đóng vai trò quyết định. Để năng lực đó được phát huy thì văn hóa đọc của sinh viên đặc biệt quan trọng bởi đây là yếu tố quyết định thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của họ. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, từ đó đề xuất những giải pháp cần thiết nhằm phát triển văn hóa đọc cho sinh viên của Trường trong giai đoạn hiện nay.

20. Nhu cầu đọc và văn hóa đọc / Nguyễn Hữu Viêm // Thư viện Việt Nam - 2013 - Số 3 - tr.53-58. 
Tóm tắt: Bài viết luận giải nhu cầu đọc, tầm quang trọng, bản chất cũng như cách xác định nhu cầu đọc và ba thành phần cấu thành nhu cầu đọc. Tác giả đã tập trung nghiên cứu nội dung và quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc nghề nghiệp, mối quan hệ tương tác giữa nhu cầu đọc và văn hóa đọc. Qua đó, xác định vai trò của cán bộ thư viện trong quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc với việc hình thành và nâng cao văn hóa cho người đọc.

21. Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường đại học Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Như Quyến // Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn - 2020 - Số 2. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc trong môi trường giáo dục là yếu tố quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên nói chung. Văn hóa đọc giúp tăng khả năng nghiên cứu, tự học, nhận xét, đánh giá, tư duy tích cực và tư duy phản biện cho sinh viên. Đó là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho nhà trường. Thông qua công việc thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn, chúng tôi đã đề xuất và thực hiện đề tài “Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên”. Đây còn là cơ sở cho việc vận dụng các giải pháp đề xuất vào thực tiễn tại Trung tâm Thông tin Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp. Bài viết này tác giả trình bày các nội dung như sau: Phương pháp nghiên cứu và cơ sở lí luận về phát triển văn hóa đọc; thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp; qua đó đề xuất một số giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

22. Phát triển văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội / Nguyễn Thị Ngọc Linh // Khoa học Nội vụ - 2020 - Số 35 - tr.91-99. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo, giáo dục của các trường đại học. Vì vậy, phát triển Văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng và với các trường đại học trong cả nước nói chung.  Tuy nhiên, phát triển văn hóa đọc đối với Trường Đại học Nội vụ hiện nay vẫn là hiện thực còn khá nhiều bất cập, tìm kiếm các giải pháp đồng bộ cho vấn đề này là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

23. Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp / Vũ Thị Mỹ Hạnh // Tạp chí giáo dục lý luận - 2022 - Số 340 - tr.58-62. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành vốn tri thức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách con người, là nền tảng của sự phát triển xã hội. Phát triển văn hóa đọc là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực - yếu tố quyết định mọi thành công. Trên cơ sở khái quát một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ đổi mới, bài viết làm rõ thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay và để xuất một số giải pháp góp phần phát triển văn hóa đọc trong tình hình mới.

24. Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay / Đỗ Thị Quyên // Nghiên cứu Văn hóa. – 2017. – Số 21. – Tr. 91-96. 
Tóm tắt: Phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu ở Việt Nam hiện nay. Phát triển văn hóa đọc là phát triển thế giới quan, nhân sinh quan và năng lực sáng tạo của con người, thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi cá nhân, sự phồn vinh của xã hội, gia tăng các nguồn lực cho mỗi quốc gia. Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay vẫn là hiện thực còn khá nhiều bất cập, tìm kiếm các giải pháp đồng bộ cho vấn đề này là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

25. Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn = Developing reading culture in Vietnam: from policy to practice / Thái Thu Hoài; Trần Thị Quyên // Văn hóa và Nguồn lực - 2022 - Số 2 - tr.40-47. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc là một hình thái văn hóa phổ biến trên toàn thế giới, có truyền thống lâu đời và được kể thừa, phát triển trong thời kỳ đương đại. Phát triển văn hoá đọc đáp ứng yêu cầu xây dựng con người và đất nước Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Bài viết này bàn về cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đã góp phần thúc đẩy văn hoá đọc, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai chương trình hành động trong thực tiễn. Các hoạt động phong phú như Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, hội sách trực tiếp và trực tuyến, cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc, giải thưởng sách Quốc gia... và sự nỗ lực của ngành xuất bản, thư viện, các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội đã và đang góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của sách, khơi dậy nhu cầu đọc sách ở các tầng lớp nhân dân, định hình thói quen, bồi dưỡng kỹ năng đọc để độc giả ngày càng yêu mến và đọc nhiều sách hơn. Đó là yếu tố cốt lõi của sự phát triển văn hoá đọc cũng như sự thay đổi tầm vóc của hoạt động xuất bản.

26. Phát triển văn hóa đọc qua dự án "đọc và hồi ứng trải nghiệm" cho sinh viên trường đại học giáo dục / Lê Hải Anh, Nguyễn Thu Hằng, Trần Linh Chi // Giáo dục. – 2021. – Số 505. – Tr. 24-29. 
Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và thực trạng của “văn hóa đoc̣ ” nói chung và văn hóa đọc của SV trường tại trường Đại học Giáo dục nói riêng nhằm tìm ra những những vấn đề tồn tại đáng lưu ý trong hoạt động phát triển văn hóa đọc. Đề xuất quy trình “đọc và hồi ứng trải nghiệm” cho sinh viên trường Đại học Giáo dục góp phần giúp sinh viên phát triển văn hóa đọc.

27. Phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học / Nguyễn Trọng Hoàn // Khoa học - 2016 - Số 82 - tr.36-40. 
Tóm tắt: Hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội học tập, đẩy mạnh tự học và học tập suốt đời; việc phát triển văn hóa đọc là một tất yếu trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Trong nhà trường, việc phát triển văn hóa đọc thông qua đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá là một giải pháp hữu hiệu, nhằm từng bước chuyển giao nhiệm vụ học tập vào mỗi học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện nặng lực và phẩm chất của người học.

28. Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số / Vũ Thị Thanh Minh, Đinh Thị Thanh Huyền // Nghiên cứu Dân tộc. – 2023. – Tập 12, số 1. – Tr. 85-90. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu các mốc phát triển của xã hội loài người và mang đậm dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ. Từ những tri thức tích lũy được thông qua việc đọc, văn hóa đọc sẽ tạo điều kiện, nền tảng để phát triển tâm hồn, trí tuệ, nhân cách cho mỗi cá nhân. Trong kỷ nguyên số, văn hóa đọc với những phương thức đọc mới càng khẳng định rõ tầm quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như của cộng đồng và xã hội. Bài viết phân tích thực trạng văn hóa đọc ở nước ta, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số ở Việt Nam nói chung và trong các trường đại học nói riêng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

29. Sách và đọc sách ở nước ta hiện nay / Phạm Hồng Toàn // Văn hoá nghệ thuật - 2012 - Số 336 - tr.79-83. 
Tóm tắt: Việt Nam là nước có truyền thống thi thư, nghĩa là truyền thống viết sách và đọc sách. Chỉ tính từ TK X trở lại đây, kho tàng thư tịch của dân tộc cũng đã khá đồ sộ với các loại sách vở, văn thư, báo chí... Đến nay, trên toàn cõi Việt Nam có nhiều hệ thống lưu trữ, bảo quản và tổ chức việc khai thác, phát huy tác dụng của thư tịch như thư viện, lưu trữ, bảo tàng... với hàng tỷ tỷ trang thư tịch các loại..

30. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới văn hóa đọc / Phạm Thị Thúy Ngà // Văn hóa Nghệ thuật. – 2022. – Số 485. – Tr. 95-98. 
Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng internet, là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of Things - IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of System - IoS). Cuộc cách mạng này đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và văn hóa đọc cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Bài viết làm rõ thêm khái niệm văn hóa đọc, giới thiệu khái quát về CMCN 4.0 và sự tác động của nó tới văn hóa đọc.

31. Tác động của truyền thông xã hội tới văn hóa đọc của sinh viên Việt Nam / Mai Mỹ Hạnh // Văn hóa Nghệ thuật. – 2021. – Số 455. – Tr. 24-29. 
Tóm tắt: Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã xác định: “Phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước” . Chính vì vậy, văn hóa đọc của sinh viên là vấn đề được quan tâm và thúc đẩy phát triển.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, văn hóa đọc đang chịu nhiều tác động của công nghệ và truyền thông xã hội, các câu hỏi luôn được đặt ra là: tác động của truyền thông xã hội đến văn hóa đọc có phải là sự tác động tiêu cực? Truyền thông xã hội có triệt tiêu văn hóa đọc? Làm thế nào để giữ gìn và phát triển văn hóa đọc đặc biệt là văn hóa đọc của học sinh - sinh viên trong vòng xoáy của truyền thông xã hội? Bài viết đề cập tới vai trò của văn hóa đọc trong đời sống, học tập của sinh viên, đề cập đến một cái nhìn về thực trạng sử dụng truyền thông xã hội của sinh viên Việt Nam và ảnh hưởng của truyền thông xã hội với văn hóa đọc của sinh viên.

32. Thêm một cách hiểu về văn hóa đọc // Văn hóa nghệ thuật. – 2015. - Số 372. - Tr.122-125.
Tóm tắt: Khoảng hơn chục năm trở lại đây, thuật ngữ Văn hóa đọc xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ở nước ta hiện nay đã có 5 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và hàng trăm bài tham luận, báo, tạp chí về vấn đề này. Mỗi người đều đưa ra một quan niệm, cách nhìn khác nhau về văn hóa đọc. Bài viết trình bày các quan niệm về văn hóa đọc ở Việt Nam và một số quan niệm về văn hóa đọc trên thế giới.

33. Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Tuyết Vân // Giáo dục Lý luận. – 2019. – Số 294. – Tr. 61-67. 
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay: Những mặt đạt được và hạn chế. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp từ phía các nhà quản lý, giải pháp từ phía các nhà giáo dục, giải pháp đối với hệ thống thiết chế văn hóa, giải pháp từ phía người đọc.

34. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc đọc sách của sinh viên cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2019 / Nguyễn Công Minh… [và những người khác]. – Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. – 2020. – Tập 4. – Số 4. – tr.90-99.
Tóm tắt: Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến việc đọc sách của sinh viên cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế Công cộng năm 2019. Việc đọc sách trong sinh viên nhìn chung vẫn chưa cao và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có hình thức giảng dạy của thầy cô. Do đó thầy/cô nên tăng cường kiểm tra việc đọc sách, đọc tài liệu môn học trước khi vào giờ học và áp dụng tiêu chí quy định về số sách chuyên ngành tham khảo cho mỗi bài tập trong quá trình chấm điểm.

35. Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội / Nguyễn Chí Trung // Thông tin và tư liệu - 2020 - Số 04 - tr.12 – 18. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên trong các trường đại học. Việc đọc tài liệu của sinh viên không chỉ dừng ở mức độ hình thành thói quen đọc, đọc hiểu tài liệu mà phải đạt ở trình độ cao hơn: tiếp thu tri thức trong tài liệu một cách có phê phán và vận dụng tri thức trong học tập, nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn một cách sáng tạo. Bài viết dưới đây phân tích thực trạng và rút ra những nhận xét cơ bản về văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

36. Vai trò của một số thiết chế văn hóa trong văn hóa đọc / Nguyễn An Tiêm // Văn hóa dân gian. – 2012. – Số 4. – Tr. 13-23.
Tóm tắt: Việc đọc đối với sự phát triển của văn hóa, của xã hội có vai trò rất quan trọng. Song, bản thân văn hóa đọc, để có thể suy trì và phát triển lại cũng cần có những điều kiện xã hội, những thiết chế văn hóa. Hệ thống các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành sách và thư viện với vai trò như là thiết chế văn hóa tạo ra một chu trình hoàn chỉnh của xuất bản có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của văn hóa đọc. Trong bài viết này, tác giả đánh giá về các thiết chế văn hóa vừa nêu trên.

37. Vai trò của văn hóa đọc trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam / Lê Hồng Lý // Nhân lực Khoa học Xã hội. – 2013. – Số 4. – Tr. 46-51. 
Tóm tắt: Từ góc độ lý luận bài viết đã phân tích vai trò của văn hóa đọc trong lịch sử phát triển của nhân loại. Trên cơ sở đó, bài viết đi vào khảo sát văn hóa đọc hiện nay nhằm chỉ ra nguyên nhân của thực trạng xuống cấp văn hóa đọc. Từ đó, bài viết đưa ra cảnh báo sự suy thoái văn hóa đọc ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà chúng ta đang hướng tới.

38. Văn hóa đọc của sinh viên tại thư viện trường đại học Văn Lang và trường đại học quốc tế Hồng Bàng / Trần Thị Nga // Tạp chí Khoa học - Đại học Văn Lang - 2018 - Số 10. - Tr.131-139.
Tóm tắt: Văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tại TP Hồ Chí Minh có đặc trưng đào tạo chuyên về kinh tế và xã hội nên đa số sinh viên có nhu cầu và hứng thú đọc, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Đa số sinh viên đúc kết được kỹ năng và phương pháp đọc tài liệu nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình tham gia sử dụng thư viện. Sinh viên tham gia thư viện chăm chỉ và có ý thức tốt trong việc giữ gìn sách, hiểu rõ vai trò tác dụng, giá trị của sách đối với việc học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên chưa thật sự chú trọng trong việc đọc sách.

39. Văn hóa đọc nhìn từ góc độ các thiết chế thư viện công cộng trong công cuộc đổi mới và hội nhập / Nguyễn Trọng Phượng, Nguyễn Ngọc Nam // Thông tin và Tư liệu. – 2016. – Số 6. – Tr. 18-26. 
Tóm tắt: Đề cập một số khái niệm cơ bản, các yếu tố tác động, cấu thành và vai trò của văn hóa đọc cũng như phát triển văn hóa đọc. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phát triển văn hóa đọc cho các thư viện công cộng.

40. Văn hóa đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hóa = reading culture from the systematical aspect of a culture / Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương // Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh - 2020 - Số 4. – Tr. 733-742. 
Tóm tắt: Văn hóa đọc được quan tâm thảo luận trên các diễn đàn khoa học và báo chí ở Việt Nam với tần suất cao trong khoảng hai thập niên gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay, khái niệm “văn hóa đọc” vẫn chưa được thống nhất và chưa thật sự có được định nghĩa nhìn từ góc độ chuyên ngành khoa học văn hóa. Bằng cách tiếp cận hệ thống dưới góc nhìn văn hóa học, bài viết mong muốn góp thêm nhận thức về khái niệm văn hóa đọc và xem xét văn hóa đọc như tiểu hệ thống của một nền văn hóa; trong đó, bài viết làm rõ các yếu tố của văn hóa đọc và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng hình thành khuôn mẫu văn hóa đọc của một cộng đồng.

41. Văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển / Vũ Thị Thu Hà // Thư viện Việt Nam - 2013 - Số 2 - tr.20-27. 
Tóm tắt: Tìm hiểu thuật ngữ “Văn hóa đọc” – vị thế và tầm ảnh hưởng của văn hóa đối với xã hội hiện nay – là những vấn đề được tác giả quan tâm và đề cập trong bài viết này. Bằng những nhận định và số liệu thực tế, bài viết đã nêu lên thực trạng đọc sách của công chúng Việt Nam, cụ thể là tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh; Phân tích những bất cập của văn hóa đọc hay căn nguyên của sự đọc. Qua đó, tác giả đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm giữ gìn văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển.

42. Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục / Thái Hữu Linh; Trần Thanh An // Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2020 - Số 10 - tr.187-194.  
Tóm tắt: Văn hóa đọc có thể giúp cho mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, có trí tuệ hơn, cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn và cũng góp phần mang lại cho cộng đồng dân tộc một sức mạnh trí tuệ trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước. Đối với sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng, văn hóa đọc có vai trò vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình nghiên cứu và thu nhận kiến thức cả về thời gian và phương thức. Văn hóa đọc hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, giúp cho sinh viên tự học, phát triển óc tư duy và sáng tạo rèn luyện kỹ năng học tập và tính độc lập trong quá trình học của sinh viên. Bằng các phương pháp logic, đánh giá, các tác giả đã nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc trong sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên nhà trường. Bài viết không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với việc tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện văn hóa đọc cho sinh viên. 

43. Ý nghĩa xã hội và văn hóa của việc đọc sách trong xã hội thông tin / T.B. Markova // Thông tin và Tư liệu. – 2013. – Số 4. – Tr. 38-42. 
Tóm tắt:  Sách không phải chỉ đơn thuần là vật mang tin, mà là một trong số công cụ giao tiếp có tác dụng đảm bảo sự thống nhất giữa con người với nhau. Trong xã hội thông tin, sách không còn giữ vai trò là hình thức chủ yếu phản ánh và lưu giữ tri thức, và việc đọc ngày nay cũng đã thay đổi nhiều bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Thông qua bài viết tác giả đã giới thiệu chiếc lược cũng như phương pháp đọc hiện đại, đồng thời tác giả cũng nêu ra vai trò của thư viện trong việc giáo dục tinh thần cho thanh niên, trong việc đọc có mục đích rõ rệt và trong việc tham gia tích cực vào cuộc sống xã hội.

PHẦN II: TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI

44. Adult reading habits and preferences in relation to gender differences / Kate Summers //  Reference & User Services Quarterly. -  2013.  – Vol. 52, issue 3. – Pg. 243-249. 

45. Changing reading paths in a digital age: What are the consequences for meaning-making? / Zuzana Petrová, Rastislav Nemec // Journal of Pedagogy. – 2019. – Vol. 10, issue 2. – Pg. 65-85. 

46. Do they read for pleasure? recreational reading habits of college students / Gallik, J. D. // . Journal of Adolescent & Adult Literacy. - 1999. – Vol. 42, issue 6. – Pg. 480-488.

47. Dwindling reading culture in the internet era and the imperative for lifelong reading / Funmilola Susan Kolajo, Priscilla Abike Agbetuyi // Library Philosophy and Practice. – 2021. – Pg. 1-18.

48. Escaping the shallows: Deep Reading’s revival in the digital age / David Dowling // Digital Humanities Quarterly. - 2014. – Vol. 8, issue 2. 

49. Evolution in reading cultures: 2020 vision for school libraries / Judy O'Connell, Jennie Bales & Pru Mitchell // The Australian Library Journal. – 2015. – Vol. 64, issue 3. – Pg. 194-208.

50. Exploring the relationship between adolescent's reading skills, reading motivation and reading habits / Sarah P. McGeown, Lynne G. Duncan, Yvonne M. Griffiths,  Sue E. Stothard //  Reading and Writing. – 2015. – Vol. 28, issue 4. – Pg. 545-569. 

51. Impact of the internet surfing on reading practices and choices / Fayaz Ahmad Loan // Webology. – 2012. -  Vol. 9, issue 1. – Pg. 1-10.

52. Impacts of parents and reading promotion on creating a reading culture: Evidence from a developing context / Vuong, Quan-Hoang, La, Viet-Phuong, Nguyen, Thanh-Huyen T, Nguyen, Minh-Hoang, Vuong, Thu-Trang. Vuong, Ha-My, Ho, Manh-Toan // Children and Youth Services Review. – 2021. – Vol. 21. – Pg. 1-19. 

53. Modern fiction as factor of students’ reading culture development / Galyna Bilavych, Iryna Rozman // Advanced Education. – 2016. – Issue 6. – Pg. 101-105.

54. Reading behaviour from adolescence to early adulthood: A panel study of the impact of family and education on reading fiction books / Ineke Nagel, Marc Verboord // Acta Sociologica. – 2012. – Vol. 55, issue 4. – Pg. 351–365.

55. Reading Culture, Benefits, and the Role of Libraries in the 21st Century / Juliet C. Alex-Nmech, Millie N. Horsfall //  Library Philosophy and Practice. – 20219. – Pg. 1-11.

56. Reading habits of undergraduate students in digital age: An empirical study / Khatri, D // World Digital Libraries. - 2021. – Vol. 14, issue 1. – Pg. 39-69. 

57. Reading in the digital age / Dana Badulescu // Philologica Jassyensia. - 2016. -  12(1), 139-149.

58. Relevance of Storybooks in Promoting Students’ Reading Culture / Ogechukwu Vivian Amanambu, Leona Eucharia Ekechukwu, Ngozi Theresa Onuora, Chinedu Obinna, Ejimonye, Onyedika Lilian Ikeazota, Theresa Olunwa Oforka, Kennedy O. Ololo //  Library Philosophy and Practice. – 2021. – Pg. 1-24,1A-1B.

59. Systematic literature review on cultivating reading culture in academic library initiatives / Samsul Farid Samsuddin, Nona Zurena Masenwat & Liza Ab Llah // Journal of Academic Library Management (AcLiM). – 2021. -  Vol. 1, issue 2. – Pg. 56-74.

60. The importance of the use of libraries and the need for a reading culture / Victoria O. Itsekor, Nwanne M. Nwokeoma //  [Znaczenie użytkowania bibliotek i potrzeba kultury czytania] Acta Universitatis Lodziensis.Folia Librorum. - . – 2017. -  Issue 24. – Pg. 97-110.

Xem bản gốc thư mục "Văn hóa đọc" tại đây

Xem toàn văn các tài liệu trong thư mục "Văn hóa đọc" tại đây